Pogotowie
Usługi
Inne
Projekty unijne - „Zakup ambulansu drogowego typu "C"...
Opis

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IX.Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia w ramach działania: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego


Tytuł projektu: 

„Zakup ambulansu drogowego typu "C" wraz z niezbędnym wyposażeniem w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych"


Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nr projektu:  POIS.09.01.00-00-0430/21 1

Beneficjent: Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

Cele projektu - Realizacja działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid - 19 oraz innych chorób zakaźnych jak również w celu wzmocnienia ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej

Wartość projektu - 520 000,00  zł

Wkład Funduszy Europejskich - 520 000,00 zł

Wkład własny- 0 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:  III kwartał 2021r

Termin zakończenia realizacji projektu:  III kwartał 2021r
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Lista dokumentów dla projektu unijnego

Powrót
Facebook