Pogotowie
Usługi
Inne
Projekty unijne - Zakup sprzętu medycznego wraz z modernizacją ...
OpisREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: X.Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 101 Infrastruktura ochrony zdrowia


Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem ambulansów oraz zakup odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tryb naboru: nadzwyczajny

Beneficjent: Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

Cele projektu - celem projektu jest zwiększenie poprawy standardów bezpieczeństwa dla zespołów ratownictwa medycznego oraz mieszkańców regionu. Wszystkie zadania projektu

służą ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARSCoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem.

Wartość projektu - 2 736 654,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich - 2 326 156,16 zł

Wkład Budżetu Państwa - 273 665,31 zł

Wkład własny- 136 832,72 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 02.03.2020 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.

Krótki opis projektu: Projekt skierowany jest na zakup niezbędnego sprzętu medycznego wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem ambulansów oraz zakup odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji dla jednostki ratownictwa medycznego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2  w celu zwalczania jego skutków na terenie województwa śląskiego. 

Zakładane efekty, główne korzyści: Projekt przyczyni się do zwiększenia jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań inwestycyjnych, ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.


Lista dokumentów dla projektu unijnego

Powrót
Facebook