Pogotowie
Usługi
Inne
Udostepnianie danych

Cieszyńskie Pogotowia Ratunkowe jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i jest udostępniana wyłącznie osobom i podmiotą  uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ UDOSTĘPNIA SIĘ NASTĘPUJĄCYM OSOBOM I PODMIOTOM

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

 • innym pomiotom lub osobom upoważnionym

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez CPR w następujący sposób:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Dokumentację medyczną udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego, który składa się w sekretariacie CPR od poniedziałku do piątku w dni robocze od 700 do 1500 . Wzór wniosku można pobrać z zakładki „dokumenty”

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii CPR pobiera opłaty w wysokości:

1)       sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej             -   6,00 zł/str.  (netto)

2)        sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej                            -   0,20 zł/str. (netto)

3)       koszty przesyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cenami niniejszych usług

4)        udostępnianie oryginału dokumentacji do wglądu w siedzibie CPR  -   bezpłatnie

Uwaga ! do podanych powyżej kwot należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej do wglądu w siedzibie CPR  jest     bezpłatne.                                                             

Facebook