Pogotowie
Usługi
Inne
Transport sanitarny

REALIZACJA TRANSPORTU SANITARNEGO


tel. stacjonarny    +48-33/85-45-999


tel. komórkowy    +48/502-113-245Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi transportu sanitarnego w następujących zakresach:

·         Transport sanitarny niekomercyjny (bezpłatny)

·         Transport sanitarny komercyjny (płatny)

Do realizacji tych zadań pogotowie ma do dyspozycji wyspecjalizowane zespoły transportowe . W zależności od rodzaju transportu w skład zespołu wchodzą: kierowca, sanitariusz, ratownik, lekarz.

 

Transport sanitarny niekomercyjny (bezpłatny)

Transport sanitarny w POZ

Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych  ze świadczeniodawcą, które finansowane są w całości przez NFZ . Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w sytuacjach

kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej lub

dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem.

 

Transport sanitarny „daleki” w POZ

Aby skorzystać z transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ pacjent (jego rodzina albo opiekun prawny) powinien wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należy pacjent. Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda pisemnie stosowną decyzję.

Z transportu „dalekiego” w POZ pacjent może skorzystać w sytuacjach kiedy:

ü  z przyczyn losowych pacjent musiał skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a jego stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu. Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca zamieszkania pacjenta,

ü  z przyczyn losowych pacjent musiał skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym szpitalu, ale wymaga kontynuacji leczenia w kraju, a stan jego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem. W takim przypadku pacjent jest przewożony od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej jego domu i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia,

ü  kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie pacjent musi korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania pacjenta o więcej niż 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan jego zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wtedy z miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli mu świadczeń i z powrotem,

ü  kiedy pacjent musi ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z miejsca zamieszkania pacjenta przekracza 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od domu pacjenta do poradni i z powrotem,

 

Transport sanitarny komercyjny (płatny)

Transport sanitarny na rzecz innych podmiotów

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe realizuje transport sanitarny na podstawie zawartych umów z innymi podmiotami, takimi jak: szpitale, kliniki, sanatoria, zakłady pracy itp.

Finansowanie tych usług w całości spoczywa na podmiocie zlecającym transport.

 

Transport sanitarny na rzecz osób fizycznych

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe świadczy odpłatne usługi transportu sanitarnego zarówno na terenie miasta Cieszyna jak i w dowolne wskazane miejsce na terenie kraju i Europy. Transport sanitarny realizowany jest nowoczesnymi, specjalistycznymi środkami transportu z  profesjonalną obsługą. Skład zespołu transportowego może być dowolnie dobrany pod indywidualne zlecenie i wymogi pacjenta/zleceniodawcy np. kierowca i sanitariusz; kierowca i ratownik; kierowca, sanitariusz i lekarz, itp.

Koszt pracy zespołu transportowego uzależniony jest od jego składu osobowego !

 

Przykładowo:

Koszt pracy zespołu transportowego w granicach miasta Cieszyna w składzie kierowca i sanitariusz wynosi 70,00zł /godz., natomiast poza miastem 4,00zł /km

Usługa rozliczana jest w oparciu o ilość przejechanych kilometrów „tam i z powrotem” począwszy od miejsca wyjazdu zespołu (siedziby) lub czasu wykonaniu transportu z dokładnością do 30min.

 

Facebook