Pogotowie
Usługi
Inne
Ratownictwo Medyczne

Prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za zapewnienie obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych spada na władze publiczne. Warunki i zakres udzielenia wspomnianych świadczeń oraz zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do nich określa Ustawa.

Zadania związane bezpośrednio z ratowaniem zdrowia i życia w stanach nagłych realizowane są przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w ramach systemu: Państwowe Ratownictwo Medyczne. Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia. Ratownicy udzielają choremu pierwszej pomocy i zawożą go do najbliższej placówki, wskazanej przez dyspozytora lub koordynatora medycznego. Pacjent nie ma wpływu na to, do którego szpitala zostanie przewieziony.


Świadczenia te dla osób ubezpieczonych wykonywane są bezpłatnie !

Ponadto prawo doświadczeń ze środków publicznych przysługuje również osobom nieubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia które:

  • nie ukończyły 18 roku życia
  • kobiety w ciąży
  • wynikają z następujących ustaw:

-  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-  przeciwdziałaniu narkomanii,

-  ochronie zdrowia psychicznego,

-  o zwalczaniu chorób zakaźnych,

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe jest dysponentem 7-miu zespołów ratownictwa medycznego:

  •  1 specjalistyczny
  •  6 podstawowych

Zespół „S”specjalistyczny, to co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

 

Zespół „P”podstawowy, to co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

 Każdy z tych zespołów wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach PN-EN 1789.

Facebook