Organizacja
O biuletynie
Status i forma prawna

Nazwa podmiotu:

CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

Siedziba i adres podmiotu:

 43-400 CIESZYN, UL. BIELSKA 22

Oznaczenie formy prawnej:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Organ tworzący:

RADA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Organ sprawujący nadzór:

RADA SPOŁECZNA

Podmiot zarejestrowano i wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:

KRS 00000179521

Podmiot zarejestrowano i wpisano do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego:

               KSIĘGA REJESTROWA NR 000000013894