Organizacja
O biuletynie
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie

na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.z dnia 2020.02.25),  

ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

 

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

ul. Bielska 22; 43-400 Cieszyn

tel. 33/85-81-990; e-mail: cpr@999.cieszyn.pl 

Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego

1)     Materiały dotyczące stanu prawnego i organizacyjnego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego udostępnione na stronie internetowej BIP pod adresem: http://pogotowie.cieszyn.pl/BIP/

2)     Materiały dotyczące stanu ekonomicznego (bilans jednostki za 2019 rok) są do wglądu u Głównego Księgowego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w dni robocze w godz. 1000-1400.

Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych  Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Wymiar etatu -  1/4

Wymagane kwalifikacje kandydata:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 Nr 151, poz. 896),tj.:

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
 • komunikatywność oraz kreatywność,
 • zdolności menadżerskie.
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce medycznej posiadającej zespoły ratownictwa medycznego

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postepowania konkursowego (w zał.),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty należy składać w Sekretariacie Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

tj. 43-400 Cieszyn ul. Bielska 22, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

 „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych

w terminie do 14 dni od dnia publikowania ogłoszenia o konkursie,

tj. do dnia 18.09.2020r

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

do 14 dni od upływu terminu składania ofert nie dłużej jednak niż 60 dni.

O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


------------------------------------------------------------------------------------------

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie

ul. Bielska 22,43-400 Cieszyn

 

zatrudni:

 

·        Lekarzy systemu PRM

·        Lekarzy transportu sanitarnego

·        Lekarzy POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki

       zdrowotnej

 

bliższe informacje można uzyskać w siedzibie CPR,

oraz pod adresem e-mail: cpr@999.cieszyn.pl  i telefonicznie pod

nr 33/85-81-990