Organizacja
O biuletynie
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

cIESZYŃSKIEGO pOGOTOWIA rATUNKOWEGO

 

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : http//pogotowie.cieszyn.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa: http//pogotowie.cieszyn.pl, jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4kwietnia 2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre materiały wideo mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących.

Część dokumentów zamieszczonych na stronie może nie być dostępna cyfrowo.

Niektóre elementy graficzne, np. zdjęcia i infografiki, mogą nie posiadać alternatywnych opisów tekstowych.

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Pliki multimedialne opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także za żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie ze wskazaniem, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie,nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura odwoławcza

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku o zapewnienie dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe

Rzecznik Praw Obywatelskich:

Adres:Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Telefon:800 676 676

E-mail:biurorzecznika@brpo.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: cpr@999.cieszyn.pl. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.W Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Pan Grzegorz Gabzdyl, z którym można się kontaktować  mailowo pod adresem: medyk@999.cieszyn.pl lub telefonicznie:   514-076-177

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

1. Siedziba Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego znajduje się w budynku przy ul. Bielskiej 22  w Cieszynie , gdzie można załatwić sprawy administracyjne. Wejście do budynku od strony ul. Bielskiej nie  jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest wjazd od strony ul. Dworkowej  na plac parkingowy Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz załatwienie formalności poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny:  33/ 858-19-90  lub bezpośrednio z koordynatorem 514-076-177. Na parkingu znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na piętro budynku.

2.Nocna i świąteczna opieka lekarska prowadzona przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w  miejscowości Skoczów, znajduje się w budynku przy ulicy Krzywej 4 w Skoczowie:

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych. W budynku znajduje się komunikacja pionowa – winda z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. 

Pomieszczenie gabinetu lekarskiego,ambulatorium i poczekalnia znajdują się na pierwszym poziomie. Wejście do gabinetu jest  na poziomie równym (brak stopni, progów).

Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózku i  znajduje się na tym samym poziomie

3. Nocna i świąteczna opieka lekarska prowadzona przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w  miejscowości Wisła, znajduje się w budynku przy ulicy Dziechcinka 4 w Wiśle.

Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych. W budynku znajduje się komunikacja na jednym poziomie.

Pomieszczenie gabinetu lekarskiego,ambulatorium i poczekalnia znajdują się na jednym poziomie.Wejście do gabinetu jest  na poziomie równym (brak stopni, progów).

Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózku i

znajduje się na tym samym poziomie

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji z budynków w których prowadzi dziłalność przez poinstruowanych pracowników zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Bielskiej 22 w Cieszynie.

Aplikacje mobilne

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe nie posiada aplikacji mobilnych.


Ta deklaracja została sporządzona w celu zapewnienia pełnej przejrzystości w zakresie dostępności naszej strony internetowej oraz usług dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i poprawy dostępności naszych treści oraz usług.